ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดาราคามเดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านกล้วย”  เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                  
เปิดรับนักเรียน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2505  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 183 คน ครู 18 คน คน ได้ฝากเรียนที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จจึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2506
          ฯพณฯหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนดาราคาม” เพื่อให้เข้าชุดกับหมู่อาคารในบริเวณท้องฟ้าจำลอง ดาราคาม จึงหมายถึง “บ้านดาว”  นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงถือว่าวันที่ 3 มกราคม เป็นวันกำเนิดโรงเรียน
          ต่อมาปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนดาราคามเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จนถึงปี พ.ศ. 2546
          ในปีพ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการ มีการจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการใหม่ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนดาราคามจึงขึ้นตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพท.กทม. เขต1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          ในปีพ.ศ. 2554 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ โรงเรียนดาราคามจึงขึ้นตรงกับสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนดาราคามได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป