วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนดาราคามเป็นสถานศึกษามุ่งเน้นคุณธรรม นำไปสู่ความสำเร็จด้านวิชาการ


ปรัชญาโรงเรียน
“เยาวชนที่ดี  คือ  ทรัพยากรอันมีคุณค่าของชาติ”