พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
 2. พัฒนา อัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทุกด้านตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ
 3. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีทักษะในการดำรงชีวิต ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
 6. ระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของชุมชน
 7. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์เอื้อต่อการพัฒนา ผู้เรียนและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 
เป้าหมาย
 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี และยึดหลักธรรมาภิบาล
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 5. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา