ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะครู สายชั้นอนุบาล จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในโอกาสที่ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
   
   วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนดาราคาม โดยนางสาวนันฑิตา ไชยสิทธิโสภณ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลเเละครูประจำชั้นอนุบาล ๓ ต้อนรับคณะครู สายชั้นอนุบาล จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในโอกาสที่ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประเมินในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒
 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานศึกษาในสังกัด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการประเมินพัฒนาการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,21:42   อ่าน 37 ครั้ง