logobaner2

imageimageimage

s  23568512

   นางนุชนาฏ  เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม

37

LINK หน่วยงานสำคัญ

91-7803
logo66
logonationedu
logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกประชุมผู้ปกครอง เทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนดาราคาม ห้องประชุมตะวัน การประชุมผู้ปกครองแบ่งเป็น ๒ รอบดังนี้ ประชุมผู้ปกครองช่วงเช้า สายชั้นอนุุบาล สายชั้นการศึกษาพิเศษ สายชั้นป.๑-ป.๓  ประชุมผู้ปกครองช่วงบ่าย สายชั้นป.๔-ป.๖

 

page1

tt2page

tt2page2