logobaner2

imageimageimage

s  23568512

   นางนุชนาฏ  เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม

37

ITA

openita62 1

 

 

LINK หน่วยงานสำคัญ

91-7803
logo66
logonationedu
logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

โรงเรียนดาราคามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศก่อสร้างบ้านพักครู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) โรงเรียนดาราคาม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

s  23568512

 

นางนุชนาฏ   เจริญสุข

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม