กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราคาม
แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 รอบ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม