กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราคาม