วิสัยทัศน์

 

" วิชาการก้าวหน้า กีฬา-ภาษาก้าวไกล ใส่ใจเทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง "

 

ปรัชญา

 

"เยาวชนที่ดี คือ ทรัพยากรอันมีคุณค่าของชาติ"

 

อัตลักษณ์

 

"มีอัจฉริยภาพ    บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี"

 

เอกสักษณ์

 

                                  เอกลักษณระดับปฐมวัย : ดาราคาม งามมารยาท

                                  เอกลักษณ์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) : วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า กีฬาเด่น เน้น ICT