- copy                               

อักษรย่อ  ส.ร.ค.                                                                                    


                       ส.   ย่อมาจาก             กรมสามัญศึกษา ซึ่งเดิมโรงเรียนนี้อยู่ในสังกัด
                       ร.    ย่อมาจาก             ดารา  แปลว่า ดาว , ดวงดาว

                       ค.   ย่อมาจาก             คาม  แปลว่าบ้าน , หมู่บ้าน

                       สีประจำโรงเรียน          ฟ้า - ขาว หมายถึงท้องฟ้าและปุยเมฆ