ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรณี สุนทรเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2532
ชื่อ-นามสกุล : นางภรภัค จิรคุณถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย คงธนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย สังข์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤภพ ขันทับไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราณี ศรมีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนาฏ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2566
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566-ปัจจุบัน