ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 53) 17 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 54) 17 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 50) 13 พ.ค. 65
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 47) 12 พ.ค. 65
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการต้อนรับคุณครูอาสาสมัครสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 54) 11 พ.ค. 65
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดาราคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (อ่าน 48) 09 พ.ค. 65
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 48) 30 เม.ย. 65
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (อ่าน 44)