คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า ทรัพย์เฮง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0909835755
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์นนท์ จินดาเวช
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทร : 0819478550
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล นุกูลกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 094-536-5415
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลา
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : รองนายเเพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เบอร์โทร : 0819147872
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญญาพร อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายปรัชญา รมผาเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพรรณ ศิลาหม่อม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายคมศักดิ์ หาญสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติปญฺญินฺโท
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาภานุมาศ ภานุรํสี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนาฏ เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม